CEREMONIAŁ SZKOLNY - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Przejdź do treści

CEREMONIAŁ SZKOLNY

                                                                                                                                                            
CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 w ZIELONEJ GÓRZE

§ 1
1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.
§ 2
1.      Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
2.      Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
3.      Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący.
4.      Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
5.      Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
6.      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
7.      Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula
Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice
8.      Insygnia pocztu sztandarowego:
-         biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
-         białe rękawiczki.
9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
b)      ślubowanie klas pierwszych
c)      święto szkoły 9.06
d)      uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości
e)       uroczyste zakończenie roku szkolnego
§ 3
1. Chwyty sztandaru:
postawa „zasadnicza”  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.
postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak wpostawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
postawa "na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".
salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."
salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.
Komendy:
„na prawo patrz” - pochyla sztandar
„baczność” - bierze sztandar na ramię
§ 4
  1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
a)      wprowadzenie sztandaru§ 5
1. Uczniowie klas pierwszych składają we wrześniu rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom pasowania na ucznia”.Tekst ślubowania:
a) uczniów klas I:
„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze ślubuję:
sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły.”
b) członków Samorządu Uczniowskiego:
„Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły, ślubuję: „godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły, dbać o działanie zgodne ze Statutem Szkoły, być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
c) Absolwentów:
„Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze opuszczając tę Szkołę, ślubuję: „aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam;
           ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem”
§ 6
1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Ul.Kąpielowa 7
        68-385 Zielona Góra
TEL. 68-324-89-14
FAX. 68-324-89-16
sp8zg@wp.pl
                     https://www.sp8.zgora.pl

Wykonanie i administracja strony:
Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
Wróć do spisu treści