DOKUMENTY - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Przejdź do treści

DOKUMENTY
Szanowni Państwo!
Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje „Diagnozę problemów społecznych dla miasta Zielona Góra”.
W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez uczniów z Państwa szkoły, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Miasta służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie używania substancji psychoaktywnych, problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń. Badanie obejmuje uczniów od klasy V szkoły podstawowej do klasy IV szkoły ponadpodstawowej.
Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Uczniowie klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich uczniów wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta. Prosimy o przekazanie uczniom linków jak najszybciej. Dziękujemy.
LINK DO ANKIETY:
https://zielgora-uczniowie.webankieta.pl/Dokumenty do pobrania w związku z RODO:Wykaz programów nauczania i podręczników (2021-2022) do pobrania:

Podręczniki do religii


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE
PODSTAWA PRAWNA:
1)     Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 );
2)     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59, 949 );
3)     Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943,1954,1985,2169 oraz z 2017r. poz. 60,949,1292 );
4)     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z dnia 3 stycznia 2014 r.);
5)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 );
6)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60 i 949 );
7)      Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 );
8)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póżn. zm.);
9)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2017r.poz. 703 );
10)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U.z 2017r. poz. 649 );
11)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646 );
12)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1603 );
13)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 1130, z 2010r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011r. Nr 161, poz. 968 );
14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. z 2017r. poz. 1569 );
15)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z2017r. poz. 1578 );
16)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 1611 );
17)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516 oraz z 2014r. poz. 1150 );
18)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356 );
19)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ( Dz. U. z 2017r. poz. 703 );
20)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1658 );
21)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2017r. poz. 1635 );
22)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r. poz. 1591 );
23)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1534 );
24))Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2015r. poz. 1249);
25)Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573 );
26)Uchwała nr XLVIII 586.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ul.Kąpielowa 7
        68-385 Zielona Góra
TEL. 68-324-89-14
FAX. 68-324-89-16
sp8zg@wp.pl
                     https://www.sp8.zgora.pl

Wykonanie i administracja strony:
Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
Wróć do spisu treści