DOKUMENTY - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Witamy
Przejdź do treści

DOKUMENTY

NABÓR
Zielona Góra – Internetowy Serwis Miejski – Nabór do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok szkolny 2020/2021 (zielona-gora.pl)
Wykaz podręczników do pobrania:


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE
PODSTAWA PRAWNA:
1)     Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. ( Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 );
2)     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59, 949 );
3)     Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943,1954,1985,2169 oraz z 2017r. poz. 60,949,1292 );
4)     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z dnia 3 stycznia 2014 r.);
5)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 );
6)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60 i 949 );
7)      Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 );
8)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póżn. zm.);
9)     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2017r.poz. 703 );
10)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U.z 2017r. poz. 649 );
11)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2017r. poz. 1646 );
12)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1603 );
13)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 1130, z 2010r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011r. Nr 161, poz. 968 );
14)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. z 2017r. poz. 1569 );
15)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z2017r. poz. 1578 );
16)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 1611 );
17)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516 oraz z 2014r. poz. 1150 );
18)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356 );
19)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ( Dz. U. z 2017r. poz. 703 );
20)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1658 );
21)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2017r. poz. 1635 );
22)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r. poz. 1591 );
23)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1534 );
24))Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2015r. poz. 1249);
25)Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573 );
26)Uchwała nr XLVIII 586.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ul.Kąpielowa 7
        68-385 Zielona Góra
TEL. 68-324-89-14
FAX. 68-324-89-16
sp8zg@wp.pl
                     https://www.sp8.zgora.pl

Wykonanie i administracja strony:
Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
Wróć do spisu treści