Czwartek,  19 października 2017 r.imieniny:  Michaliny, Michała, Piotra
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2017/2018
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program rozwoju
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Erasmus +
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    BIP
Strona główna » Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE
 
  
 
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 16 lutego 2014 r.
 
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami
 
Zmiany zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2016
 
PODSTAWA PRAWNA:

 

1.     USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290) późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

2.     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z dnia 3 stycznia 2014 r.)

3.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zmianami)

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

Do pobrania w formacie .pdfOstatnia aktualizacja: 2017-10-18 19:09:04  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|