Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
Tradycje
    Ceremoniał szkolny
    Konkurs miejski
    Konkurs wiedzy o patronie
    Konkurs Legendy Lubuskie
    65-lecie szkoły
    70-lecie szkoły
    Festyn szkolny
Strona główna » Tradycje » Ceremoniał szkolny

   
 
 
 
CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 w ZIELONEJ GÓRZE
 
 
  
§ 1
 
1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.
 
 
§ 2
 
1.      Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 
2.      Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 
3.      Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący.
 
4.      Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 
 
5.      Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
 
6.      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 
7.      Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula
Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice
 
8.      Insygnia pocztu sztandarowego:
-         biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
-          białe rękawiczki.
 
9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
b)      ślubowanie klas pierwszych
c)      święto szkoły 9.06
d)      uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości
e)       uroczyste zakończenie roku szkolnego
 
§ 3
 
 
1. Chwyty sztandaru:
postawa „zasadnicza”   -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.
 
postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak wpostawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
 
postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.
 
postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".
 
 salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."
 
salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.
Komendy: 
„na prawo patrz” - pochyla sztandar
„baczność” - bierze sztandar na ramię
 
§ 4
 
  1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
 
a)      wprowadzenie sztandaru
 
 
L.p.
Komendy
Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie
Poczet sztandarowy
sztandar
1.
proszę o powstanie
Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru
przygotowanie do wyjścia
postawa na ramię
2.
"baczność" sztandar wprowadzić 
Uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"
- wprowadzenie   sztandaru
- zatrzymanie na ustalonym miejscu
- w postawie "na ramię w marszu"
- postawa "prezentuj"
3.
"do hymnu"
jak wyżej
postawa
 zasadnicza
postawa "salutowanie w miejscu"
4.
 po hymnie
uczestnicy w postawie
"spocznij"
spocznij
- postawa "prezentuj"
- postawa "spocznij"
5.
można usiąść
uczestnicy siadają
spocznij
postawa "spocznij"
 
 
b)      wyprowadzenie sztandaru
 
1.
proszę o powstanie
uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru
spocznij
postawa "spocznij"
2.
"baczność" sztandar wyprowadzić
uczestnicy w postawie
 zasadniczej
- postawa zasadnicza
- wyprowadzenie sztandaru
postawa "zasadnicza"
postawa "na ramię w marszu"
3.
 spocznij
uczestnicy siadają
 
 
 
  1. Ceremoniał przekazania sztandaru.
 
L.p.
Komendy
Opis sytuacyjny zachowania się uczestników
Poczet sztandarowy
Sztandar
1.
proszę wstać
uczestnicy wstają
postawa
"spocznij"
postawa "spocznij"
2.
poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. V ) do przekazania sztandaru- wystąp
uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru
postawa
"zasadnicza"
-postawa "zasadnicza"
postawa "prezentuj"
3.
"baczność"- sztandar przekazać
uczestnicy postawa
 zasadnicza
dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie 
- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,
- przekazuje szarfę potem rękawiczki
- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:
"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"
- sztandar w postawie "spocznij"
4.
"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"
uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce
postawa "zasadnicza"
postawa "spocznij"
postawa "prezentuj"
postawa "spocznij"
5.
"baczność"- sztandar wyprowadzić
postawa "zasadnicza"
postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru
postawa "zasadnicza"
postawa "na ramię w marszu"
6.
 spocznij
uczestnicy siadają
 
 
  
  1. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych
 
L.p.
Komendy
Opis sytuacyjny zachowania się uczestników
Poczet sztandarowy
Sztandar
1.
Proszę wstać
Uczestnicy wstają
 
 
2.
 baczność sztandar wprowadzić
Uczestnicy w postawie zasadniczej
-wprowadzenie sztandaru,
zatrzymanie na ustalonym miejscu
-postawa "na ramię w marszu"
-postawa zasadnicza
3.
"do ślubowania"
Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )
Postawa "zasadnicza"
-postawa "prezentuj"
-postaw "salutowanie w miejscu"
4.
"po ślubowaniu"
Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę
Postawa "spocznij"
-postawa "prezentuj"
-postawa "zasadnicza"
5.
"baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić
Uczestnicy postawa "zasadnicza"
- postawa zasadnicza
wyprowadzenie sztandaru
- postawa "zasadnicza"
- postawa "na ramię w marszu"
6.
spocznij
Uczestnicy siadają
 
 
 
 
§ 5
 
 
 1. Uczniowie klas pierwszych składają we wrześniu rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom pasowania na ucznia”.Tekst ślubowania:
 
a)  uczniów klas I:
„Ja, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze ślubuję:
sumiennie i systematycznie uczyć się, wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,
ślubuję: pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, dbać o dobre imię Szkoły.”
 
 
b) członków Samorządu Uczniowskiego:
„Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły, ślubuję: „godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły, dbać o działanie zgodne ze Statutem Szkoły, być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich, być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 
c) Absolwentów:
„Ja uczeń klasy szóstej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im Jana Brzechwy w Zielonej Górze opuszczając tę Szkołę,  ślubuję: „aktywną postawą przyczynić się do rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam;
            ślubuję: być w przyszłości dobrym i uczciwym Polakiem”
 
 
 
§ 6
 
 
1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.
 
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|