Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Obiady

 
OBIADY
  
PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY KONIECZNIE DOSTARCZYĆ POTWIERDZENIE BANKOWE DO KANCELARII SZKOŁY (I piętro p. 105) LUB PRZESŁAĆ E-MAILEM (sp8zg@wp.pl). NA PODSTAWIE POTWIERDZENIA DZIECKO BĘDZIE ZAPISANE NA LISTĘ OBIADOWĄ.
 
 
Rodzice zobowiązani są w sekretariacie informować osobiście lub telefonicznie o rezygnacji z obiadów z końcem miesiąca, lub zgłosić opóźnienie wpłaty z innych przyczyn losowych. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy.
 
 
W umowie obiadowej zawarto, że:
 • odpisu dokonuje się w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 dni nieobecności ucznia;
 • odpisy zgłaszać do godziny 13.30 w dniu poprzedzającym nieobecność.
    
 
Koszt obiadów w miesiącu LUTYM  (płatne tylko przelewem w dniach 23-25.01.2019)
 
  na konto: 02 10205402 0000 0802 0246 4790
 
 
Na przelewie należy koniecznie wpisać nazwisko i imię dziecka – miesiąc oraz aktualną klasę!
 
od   01.02 do 28.02.2019 r.  
  
 5,40 zł - cały obiad
           
 
cały obiad :           19 dni x 5,40 zł =     Razem:   102,60
 
 
DLA ODDZIAŁU „O”:
 
od   01.02 do 28.02.2019 r.
  
jeden posiłek (3 dania) 9 zł    (20 dni x 9 zł)    Razem:  180,00
 
Na przelewie wpisać nazwisko i imię dziecka – miesiąc oraz klasa „O”
  
Dostawcą obiadów jest firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej Zielona Góra ul. Reja 7/6
 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ I PŁATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1

1. Stołówka to miejsce spożywania posiłków. przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Zielonej Górze.

3. Szkoła zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowych obiadów.

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

5. Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.

6. Jadłospis, na dany tydzień jest wywieszony na tablicy znajdującej się w stołówce.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie, oraz ci, których dożywianie jest finansowane przez MOPS, oraz Urząd Miasta Zielona Góra. nauczyciele zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualnie.

§ 3

Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktycznych podczas 2 długich przerw obiadowych.

§ 4

Cena jednego obiadu w stołówce szkolne j wynosi w zależności od przetargu, czy zapytania ofertowego na dany rok.

§ 5

1. Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto szkoły, w określonych terminach na dany rok szkolny, w ostatnim tygodniu poprzedzającym miesiąc żywieniowy. W przypadku kiedy w /w tygodniu przypadają dni wolne od zajęć dydaktycznych o terminie wpłaty decyduje dyrektor szkoły. Dokładne informacje dotyczące kwoty i terminów wywieszone są na stronie www. i tablicach informacyjnych, na terenie szkoły.

 1. Obiady wydawane są na podstawie jednorazowego pobrania karty w sekretariacie jako potwierdzenia wpłaty obiadowej. Kartę pozostawia się w okienku obiadowym

 2. Opłaty przyjmowane są przelewem na konto: 02 10205402 0000 0802 0246 4790

 3. Terminy wpłat na obiady w zakładce „obiady” (www.sp8.zgora.pl).

 4. Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat.

§ 6

 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

2. Odwołanie obiadu na dzień następny należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godziny 13:30 w dniu poprzedzającym. W takiej sytuacji kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu żywieniowym po ustaleniu tej sytuacji z sekretarzem szkoły

3. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w sekretariacie szkoły najpóźniej do 26 dnia poprzedniego miesiąca.

4. Obiady nieodwołane traktowane są jako zjedzone.

§ 7

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom niespożywającym posiłków.

2. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny.

3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce uczniowie odnoszą do wyznaczonego okienka.

4. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo rodzice.

5. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

§

1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w aneksie.

 1. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2016.

 2. Załącznikiem niniejszego regulaminu jest deklaracja rodziców dotycząca korzystania z obiadów przez dziecko.

 3. Wzór deklaracji (załącznik nr 1).

 

 

ANEKS DO REGULAMINU 6 PKT. 2

 1. Przy wpłacie na konto wpłacający uiszcza pełną opłatę za obiad (nie potrącamy odpisów) obiady z odpisami przyjmowane są tylko gotówkowo.
Zwrot dziennej opłaty za niewykorzystane posiłki dokonywany będzie w formie przelewu elektronicznego na wniosek zainteresowanego (wzór wniosku w sekretariacie szkoły), po potwierdzeniu odpisów przez sekretarza szkoły.
2. Odpisy będą rozliczane tylko za bieżący miesiąc.

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot odpisów.


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|