Środa,  21 lutego 2018 r.imieniny:  Eleonory, Lenki, Kiejstuta
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program rozwoju
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Oddział przedszkolny
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Erasmus +
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    BIP
Strona główna » Obiady


 
OBIADY
 
 
 
Rodzice zobowiązani są w sekretariacie informować osobiście lub telefonicznie o rezygnacji z obiadów 
z końcem miesiąca, lub zgłosić opóźnienie wpłaty z innych przyczyn losowych w przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy.
    
 
Koszt obiadów w miesiącu LUTY (płatne tylko przelewem w dniach 23-25.01.2018):
 
  na konto: 02 10205402 0000 0802 0246 4790
 
od   01.02 do 28.02.2018 r. z przerwą od 12.02 – 23.02.2018 r. (ferie zimowe)
  
 4,70 zł - cały obiad
           
 
cały obiad :           10 dni x 4,70 zł =     Razem:   47,00
 
 
DLA ODDZIAŁU „O”:
 
od   01.02 do 28.02.2018 r.
 
jeden posiłek (3 dania) 8 zł    (20 dni x 8 zł)    Razem:  160,00
 
Na przelewie wpisać nazwisko i imię dziecka – miesiąc oraz klasa „O”
  
Dostawcą obiadów jest firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej Zielona Góra ul. Reja 7/6
 

Terminy wpłat za obiady:

1,2,3.01.2017 r. za styczeń (nie wpłacac w grudniu).

23,24,25.01.2017 r. za luty

23,24,25.02.2017 r. za marzec

23,24,25.03.2017r. za kwiecień

23,24,25.04.2017 r. za maj

23.24.25.05.2017 r. za czerwiec

23,24,25,06,2017 r, za lipiec „O”

29,30,31.08.2017 r. za wrzesień

23,24,25.09.2017 r. za październik

23.24,25.10.2017 r. za listopad

23,24,25.11.2017 r. za grudzień

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ I PŁATNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1

1. Stołówka to miejsce spożywania posiłków. przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Zielonej Górze.

3. Szkoła zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowych obiadów.

4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.

5. Szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.

6. Jadłospis, na dany tydzień jest wywieszony na tablicy znajdującej się w stołówce.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie, oraz ci, których dożywianie jest finansowane przez MOPS, oraz Urząd Miasta Zielona Góra. nauczyciele zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualnie.

§ 3

Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktycznych podczas 2 długich przerw obiadowych.

§ 4

Cena jednego obiadu w stołówce szkolne j wynosi w zależności od przetargu, czy zapytania ofertowego na dany rok.

§ 5

1. Opłaty za obiady dokonuje się przelewem na konto szkoły, w określonych terminach na dany rok szkolny, w ostatnim tygodniu poprzedzającym miesiąc żywieniowy. W przypadku kiedy w /w tygodniu przypadają dni wolne od zajęć dydaktycznych o terminie wpłaty decyduje dyrektor szkoły. Dokładne informacje dotyczące kwoty i terminów wywieszone są na stronie www. i tablicach informacyjnych, na terenie szkoły.

  1. Obiady wydawane są na podstawie jednorazowego pobrania karty w sekretariacie jako potwierdzenia wpłaty obiadowej. Kartę pozostawia się w okienku obiadowym

  2. Opłaty przyjmowane są przelewem na konto: 02 10205402 0000 0802 0246 4790

  3. Terminy wpłat na obiady w zakładce „obiady” (www.sp8.zgora.pl).

  4. Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat.

§ 6

  1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

2. Odwołanie obiadu na dzień następny należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do godziny 13:30 w dniu poprzedzającym. W takiej sytuacji kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu żywieniowym po ustaleniu tej sytuacji z sekretarzem szkoły

3. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w sekretariacie szkoły najpóźniej do 26 dnia poprzedniego miesiąca.

4. Obiady nieodwołane traktowane są jako zjedzone.

§ 7

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom niespożywającym posiłków.

2. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny.

3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce uczniowie odnoszą do wyznaczonego okienka.

4. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo rodzice.

5. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

§

1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w aneksie.

  1. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2016.

  2. Załącznikiem niniejszego regulaminu jest deklaracja rodziców dotycząca korzystania z obiadów przez dziecko.

  3. Wzór deklaracji (załącznik nr 1).

 

 

ANEKS DO REGULAMINU 6 PKT. 2

  1. Przy wpłacie na konto wpłacający uiszcza pełną opłatę za obiad (nie potrącamy odpisów) obiady z odpisami przyjmowane są tylko gotówkowo.
Zwrot dziennej opłaty za niewykorzystane posiłki dokonywany będzie w formie przelewu elektronicznego na wniosek zainteresowanego (wzór wniosku w sekretariacie szkoły), po potwierdzeniu odpisów przez sekretarza szkoły.
2. Odpisy będą rozliczane tylko za bieżący miesiąc.

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot odpisów.


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14 09:55:46  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|