Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1.       Zasadą tworzenia i realizacji programu rozwoju szkoły jest jego otwartość rozumiana jako możliwość dokonywania zmian uwarunkowanych rzeczywistymi potrzebami.
2.      Na terenie osiedla Jędrzychów szkoła jest instytucją wspierającą rozwój młodego pokolenia. Wykwalifikowana kadra gwarantuje harmonijny rozwój wychowanków zgodnie z ich osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.
3.      Cele rozwoju szkoły zostały wyłonione w wyniku przeprowadzonej diagnozy oraz dwóch debat Uczniowie–Rodzice–Nauczyciele
4.      W procesie planowania wykorzystano następujące źródła.
·         Analizę SWOT przeprowadzoną na debacie UCZEŃ – RODZIC – NAUCZYCIEL (grudzień 2009) oraz wnioski z debaty „Jak pomóc dziecku w poznawaniu własnych możliwości” (marzec 2010)
·         Wyniki zewnętrznego i wewnętrznego pomiaru dydaktycznego
·         Analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów ,rodziców i nauczycieli
·         Analizę sprawozdań z pracy nauczycieli
·         Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
·         Analizę sytuacji uczniów przygotowaną przez pedagoga szkolnego i logopedę
·         Wnioski rady pedagogicznej
·         Kronika szkolna
·         Program Wychowawczy Szkoły
·         Szkolny Program Profilaktyki
·         Wewnątrzszkolny System Oceniania
·         Programy ogólnopolskie i ogólnomiejskie:
  • „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
  • Narodowy program zdrowia na lata 2007/2015
  • programy o tematyce ekologiczno – regionalnej
  • Wojewódzki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • program „Szkoła bez przemocy”;
  • LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
  • Program edukacji proekologicznej organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej
5.      Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy na lata 2010- 2015. opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:
 
·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami).
·         Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz. U. Nr 67 poz. 759).
·         Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz. U. Nr 61 poz. 625).
·         Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61 poz. 624).
 
·         Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 29 poz. 323).
·         Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|