Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Program rozwoju
» 
» I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
» II. WIZJA I MISJA SZKOŁY
» III. ATUTY I SŁABE STRONY SZKOŁY
» IV. WZORZEC UCZNIA - ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. J. BRZECHWY
» V. CELE GŁÓWNE
» VI. PRIORYTETY SZKOŁY
» VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH
» VIII. MONITOROWANIE
» IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


VII. ZAKRES ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH

ZADANIA
TERMIN
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA
EWALUACJA
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA, EFEKTY KSZTAŁCENIA
Gromadzenie opinii o programach nauczania
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele
dyskusja, opinia, metodyka
opinie nauczycieli o realizowanych programach
nauczania
Ewentualna modyfikacja programów nauczania lub
opracowanie i wdrożenie programów autorskich, bądź innowacji
pedagogicznych przez nauczycieli
zatwierdzenie w sierpniu do realizacji w ciągu
roku szkolnego
nauczyciele przedmiotów
omówienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
lepsze efekty nauczania (mniejsza ilość ocen
nieodpowiednich oraz osób niepromowanych)
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
zawodów sportowych
zgodnie z harmonogramem
nauczyciele przedmiotów nauczyciele wychowania
fizycznego
dzienniki zajęć pozalekcyjnych, spis osób startujących w konkursach
listy nagrodzonych i laureatów konkursów w księdze osiągnięć oraz ich liczba
Przeprowadzenie diagnoz we wszystkich klasach
wrzesień oraz zgodnie z harmonogramem
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
testy diagnozujące
sprawozdania i analizy wyników oraz wskazówki
dla rodziców do pracy z dzieckiem
Analiza wyników sprawdzianu próbnego oraz właściwego
koniec pierwszego i drugiego semestru
zespoły samokształceniowe
dyskusja w zespołach samokształceniowych, na
Radzie Pedagogicznej
zestawienie słabych i mocnych stron oraz
wniosków do pracy z uczniami
Opracowanie planu diagnoz, badających stopień przygotowania uczniów do zdawania sprawdzianu
na początku roku szkolnego
dyrekcja i zespoły samokształceniowe
harmonogram diagnoz dla poszczególnych klas
wykaz przeprowadzonych diagnoz zgodnie z ustalonym harmonogramem
Rozwijanie zainteresowań, pielęgnowanie uzdolnień i stymulowanie rozwoju uczniów szczególnie zdolnych
cały rok
wszyscy nauczyciele
programy pracy kółek, galeria pucharów,
dyplomy, kronika
wykaz zajęć pozalekcyjnych oraz uzyskanych
osiągnięć, ich prezentacja i promocja
Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe
zgodnie z harmonogramem
Nauczyciel wychowania fizycznego
prezentacja osiągnięć, wystawy zdjęć, kronika
szkolna, prezentacja osiągnięć
wykaz uczniów biorących udział w zawodach
sportowych w księdze osiągnięć
Organizowanie konkursów międzyszkolnych oraz
zawodów sportowych na terenie szkoły
zgodnie z harmonogramem
wyznaczeni nauczyciele
regulaminy organizowanych konkursów i zawodów,
wystawy zdjęć, kronika szkolna
wykaz innych szkół uczestniczących w
konkursach oraz zawodach zorganizowanych na terenie szkoły
Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych
źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
przedmiotowe plany wynikowe, hospitacje,
scenariusze zajęć
prezentacja umiejętności oraz prac uczniów
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii informatycznej
na bieżąco
nauczyciele
plany nauczania, hospitacje, wystawy prac
uczniów, strona internetowa szkoły
realizowany proces dydaktyczny korzysta z technologii informatycznej
Zapewnienie realizacji obowiązkowych treści
programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
na bieżąco
dyrekcja, nauczyciele
analiza planów nauczania, hospitacje, plany
wycieczek, wyjazdów
pozytywne wnioski wypływające z analizy planów
nauczania i hospitacji oraz stałe wyjazdy do instytucji kulturalnych
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych
początek każdego roku szkolnego
dyrekcja, nauczyciele
ankiety, analizy
stworzenie propozycji zajęć dodatkowych na podstawie rozpoznanych potrzeb
Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości
i aspiracji uczniów
na bieżąco według potrzeb
nauczyciele
sprawozdania, analizy, hospitacje, dzienniki
zajęć
ilość uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych
Indywidualizowanie procesu nauczania
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
hospitacje, scenariusze zajęć, dzienniki
zajęć, WSO, opinie PPP
stosowanie zaleceń zawartych w opiniach,
przestrzeganie zasad zawartych w WSO
Stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji
logopedycznych)
na bieżąco
dyrekcja, nauczyciele, pedagog
logopeda
dzienniki zajęć, listy uczestników, analiza
wyników nauczania
poprawa wyników nauczania oraz funkcjonowania
ucznia w szkole
Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego
początek każdego roku szkolnego
dyrekcja, nauczyciele
ankieta, wywiad
nauczyciele wykorzystują w swojej pracy
zdobyte umiejętności, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego
Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń rady
pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów doskonalenia
zgodnie z harmonogramem
dyrekcja, liderzy zespołów
samokształceniowych, lider WDN
ankieta, rozmowa, dyskusja
świadectwa i zaświadczenia odbytych szkoleń
Wzbogacanie procesu dydaktycznego poprzez
stosowanie technologii informatycznej
na bieżąco
>nauczyciele
plany nauczania, hospitacje, wystawy prac
uczniów, strona internetowa szkoły
realizowany proces dydaktyczny korzysta z technologii informatycznej
Zapewnienie realizacji obowiązkowych treści
programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
na bieżąco
dyrekcja, nauczyciele
analiza planów nauczania, hospitacje, plany
wycieczek, wyjazdów
pozytywne wnioski wypływające z analizy planów
nauczania i hospitacji oraz stałe wyjazdy do instytucji kulturalnych
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych
początek każdego roku szkolnego
dyrekcja, nauczyciele
ankiety, analizy
stworzenie propozycji zajęć dodatkowych na podstawie rozpoznanych potrzeb
Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości
i aspiracji uczniów
na bieżąco według potrzeb
nauczyciele
sprawozdania, analizy, hospitacje, dzienniki
zajęć
ilość uczniów uczestniczących w zajęciach
dodatkowych
Indywidualizowanie procesu nauczania
na bieżąco
wszyscy nauczyciele
hospitacje, scenariusze zajęć, dzienniki zajęć, WSO, opinie PPP
stosowanie zaleceń zawartych w opiniach,
przestrzeganie zasad zawartych w WSO
Stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji logopedycznych)
na bieżąco
dyrekcja, nauczyciele, pedagog
dzienniki zajęć, listy uczestników, analiza
wyników nauczania
poprawa wyników nauczania oraz funkcjonowania ucznia w szkole
Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego
początek każdego roku szkolnego
dyrekcja, nauczyciele
ankieta, wywiad
nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zdobyte umiejętności, uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego
Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń rady pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów doskonalenia
zgodnie z harmonogramem
dyrekcja, liderzy zespołów samokształceniowych, lider WDN
ankieta, rozmowa, dyskusja
świadectwa i zaświadczenia odbytych szkoleń

KRYTERIA SUKCESU
- Nauczyciele podnoszą jakość swojej pracy dydaktycznej poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych.
- Laureaci konkursów przedmiotowych i sportowych.
- Podniesienie wyników nauczania.
- Mniejsza ilość uczniów osiągających najniższe wyniki na sprawdzianie zewnętrznym.
- Szkoła uzyskuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości zbieżne z wynikami mierzenia zewnętrznego.
- Wszyscy nauczyciele prowadzą wnikliwą analizę wyników kształcenia, monitorują i prowadzą ewaluację przebiegu kształcenia.
- Szeroka gama atrakcyjnych, dodatkowych zajęć.
- Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.
- Szkoła wspierająca uzdolnienia.
- Dzieci mające problemy w nauce objęte są fachową opieką psychologiczno-pedagogiczną.
- Nowe inicjatywy pedagogiczne i wychowawcze.
- Zwiększenie liczby nauczycieli wyposażonych w nowe – dodatkowe umiejętności.
- WDN jest ukierunkowany na potrzeby szkoły.

ZADANIA
TERMIN
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA
EWALUACJA
OPIEKA I WYCHOWANIE
Zapoznanie społeczności szkolnej z Programem Wychowawczym Szkoły
początek każdego roku szkolnego
dyrekcja, wychowawcy klas, samorządy klasowe
prezentacja Programu Wychowawczego, ankieta
adnotacje w dzienniku i innych dokumentach
Opracowanie programów wychowawczych w poszczególnych klasach oraz podejmowanie działań profilaktycznych
początek każdego roku szkolnego
wychowawcy klas pedagog wychowawca świetlicy
programy wychowawcze poszczególnych
wychowawców
efekty realizacji programów wychowawczych i działań profilaktycznych
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej rodzinom
niewydolnym wychowawczo
w zależności od potrzeb
dyrekcja pedagog wychowawcy
wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji
wykaz form pomocy
Współpraca z instytucjami wspomagającymi
szkołę w działaniach wychowawczych
według potrzeb
dyrekcja pedagog wychowawcy klas
wykaz instytucji wspierających oraz rejestr prowadzonej z nimi korespondencji
uzyskanie konkretnej pomocy lub wsparcia
Zaznajomienie społeczności szkolnej z obowiązującymi prawami i obowiązkami oraz ich przestrzeganie
początek każdego roku szkolnego
wychowawcy klas samorządy klasowe
prawa i obowiązki ucznia, regulamin SP 13, ankieta
przestrzeganie przez uczniów praw i obowiązków
oraz innych treści zawartych w regulaminie szkoły
Podejmowanie działań zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa
zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły
wszyscy pracownicy
ankiety, scenariusze zajęć, apeli, akcji
przeciwdziałania przemocy; obserwacje, analiza dokumentacji
pozytywne opinie uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły
Podejmowanie działań służących integracji
całego grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników administracyjnych
zgodnie z harmonogramem działań SU oraz
rocznym planem pracy szkoły
dyrekcja wszyscy nauczyciele rodzice uczniowie
wykaz wspólnych uroczystości klasowych,
szkolnych, apeli; programy wycieczek, wystawy zdjęć, kronika
organizowanie wspólnych spotkań i innych uroczystości
Włączanie rodziców do współpracy, wspólne
planowanie działań klasowych i szkolnych
na bieżąco w zależności od potrzeb
dyrekcja Rada Rodziców
wykaz działań wspólnie podejmowanych
oszacowanie liczby rodziców biorących udział w imprezach szkolnych
Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez
kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
dyrekcja nauczyciele Samorząd Uczniowski
scenariusze uroczystości szkolnych, pogadanki
na lekcjach, spotkania z ciekawymi ludźmi, gazetki okolicznościowe,
kronika
uczniowie znają i szanują tradycje szkoły oraz wykazują się postawą patriotyczną
Uczenie uczniów odpowiedzialności, tolerancji i empatii
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele pedagog
scenariusze zajęć, hospitacje, notatki
uczniowie podejmują odpowiedzialne decyzje, postępują w duchu tolerancji
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
ucznia
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele
wykaz dyżurów nauczycieli, pogadanki, plan lekcji
nauczyciele aktywnie dyżurują, plan lekcji jest dostosowany do higieny pracy
Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych wypadkach
w zależności od potrzeb
przeszkoleni nauczyciele pielęgniarka
udział nauczycieli w specjalistycznych
szkoleniach, praca pielęgniarki
certyfikaty, świadectwa uczestnictwa, praca
pielęgniarki dostosowana do potrzeb uczniów
Organizowanie warsztatowych zebrań z rodzicami
w celu rozpoznania wzajemnych potrzeb, oczekiwań i problemów
zgodnie z harmonogramem spotkań
nauczyciele wychowawcy klas
ankiety, konspekty spotkań
funkcjonowanie systemu kontaktów rodziców ze szkołą
Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły
koniec roku szkolnego
dyrekcja wychowawcy klas
wykaz rodziców wytypowanych do wyróżnienia
dyplomy uznania oraz tytuły „Przyjaciel
Szkoły” dla rodziców

KRYTERIA SUKCESU
- Zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród uczniów, zachowań związanych z wandalizmem.
- Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.
- Podniesienie poziomu wiedzy uczniów o ich prawach i obowiązkach.
- Objęcie pomocą wszystkich uczniów, którzy jej wymagają.
- Uczniowie wykazują wrażliwość moralną, społeczną duchową oraz postawę patriotyczną.
- Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodziców.
- Rodzice znają środowisko szkolne swoich dzieci.
- Rodzice rozumieją pracę nauczycieli i współpracują z nimi.
- Rodzice angażują się w przygotowanie imprez szkolnych i uczestniczą w nich.
- Praca pielęgniarki jest dostosowana do potrzeb uczniów.
- Nauczyciele potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

ZADANIA
TERMIN
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA
EWALUACJA
PROMOCJA SZKOŁY I ROZWIJANIE PRZYJAZNEJ I OTWARTEJ SZKOŁY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Inicjowanie oraz organizowanie imprez
sportowych i kulturalnych, festynów z udziałem społeczności lokalnej
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych w zależności od potrzeb
dyrekcja nauczyciele
kalendarz imprez, regulaminy, programy
przebiegu, sprawozdania, strona internetowa szkoły
zainteresowanie społeczności lokalnej
organizowanymi imprezami
Współpraca z innymi placówkami, klubami
sportowymi oraz instytucjami wspomagającymi działalność szkoły
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych
w zależności od potrzeb
dyrekcja nauczyciele
kronika, galeria pucharów, dyplomy, strona internetowa szkoły
podziękowania od innych placówek, klubów i instytucji za współpracę; wykorzystanie zdobytych doświadczeń
Nawiązanie współpracy z mediami
na bieżąco
dyrekcja wyznaczeni nauczyciele
artykuły w prasie lokalnej, zdjęcia,
reportaże w telewizji
działalność i wizerunek szkoły są znane
Prowadzenie internetowej strony szkoły oraz jej aktualizowanie
bieżąca aktualizacja
nauczyciel informatyki uczniowie
strona internetowa
duże zainteresowanie osób odwiedzających,
w tym rodziców i uczniów
Prowadzenie i prezentacja kroniki szkolnej
na bieżąco
wyznaczeni nauczyciele
relacje z wydarzeń w kronice szkolnej,
zdjęcia, opisy
prezentacja kroniki uczniom, rodzicom, gościom szkoły, społeczności lokalnej
Stworzenie i upowszechnienie folderu
promującego szkołę
na bieżąco
wyznaczony nauczyciel
folder, ulotka
rozpowszechnianie folderu promującego szkołę
Prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i poza nią poprzez wystawy i pokazy artystyczne, udział w akcjach
środowiskowych, realizację i prezentację projektów edukacyjnych
w zależności od potrzeb
nauczyciele
strona internetowa, kronika, zdjęcia,
wystawy osiągnięć uczniów
informacje w prasie, Nagrody Prezydenta,
Nagrody Dyrektora Szkoły
Badanie opinii rodziców o działalności szkoły
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele
ankieta, rozmowa
sugestie rodziców są wykorzystane w działalności szkoły
Pozyskiwanie sojuszników wspierających
przedsięwzięcia szkoły
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele
kronika szkoły, strona internetowa,
prowadzona korespondencja
pomoc uzyskana od sojuszników szkoły

KRYTERIA SUKCESU
- Społeczność lokalna zna walory szkoły oraz uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych i oświatowych.
- Rodzice sami przejawiają inicjatywę.
- Szkoła cyklicznie organizuje konkursy międzyszkolne, zawody, pokazy sportowe.
- Rozwój współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym.
- Szkoła ma własną stronę w Internecie.
- Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.
- Szkoła jest reklamowana w prasie i telewizji lokalnej.

ZADANIA
TERMIN
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
PROCEDURY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA
EWALUACJA
BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY
Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób
wykorzystuje budynek i jego otoczenie
na bieżąco
dyrekcja nauczyciele
wnioski kierowane do Rady Miasta
 
doraźne naprawy w starej i nowej części budynku
Sale lekcyjne i pracownie są odpowiednio
wyposażone w sprzęt, środki dydaktyczne i pomoce naukowe
na bieżąco w miarę możliwości
dyrekcja nauczyciele
propozycje nauczycieli, rodziców, wnioski
kierowane do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odnowienie gabinetów, wymiana mebli i doposażenie pracowni przedmiotowych, uzupełnienie sprzętu
sportowego
Zapewniony jest pełny dostęp i możliwość
pełnego korzystania przez nauczycieli i uczniów z posiadanej bazy
na bieżąco według potrzeb
dyrekcja nauczyciele
propozycje nauczycieli, rodziców, uczniów
w szkole odbywa się duża ilość zajęć dodatkowych
Systematyczne wzbogacanie księgozbioru
biblioteki szkolnej
na bieżąco w miarę możliwości
dyrekcja bibliotekarz
wykaz zakupów, rachunki
księgozbiór biblioteki stale się wzbogaca
Doposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt
komputerowy i oprogramowanie
na bieżąco w miarę możliwości
dyrekcja nauczyciel informatyki
wnioski do instytucji przydzielających
sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach Funduszy Unijnych
powstanie pracowni komputerowej
Stary budynek szkoły zostanie poddany generalnemu remontowi
Zgodnie z możliwościami lokalnymi
Społeczność szkoły
Władze miasta
wnioski do instytucji
Odnowienie zabytkowej części szkoły

 
KRYTERIA SUKCESU
- Szkoła jest bezpieczna, posiada pomoce i sprzęt zapewniające atrakcyjną realizację procesu kształcenia.
- Szkoła funkcjonuje w sposób umożliwiający pełne korzystanie przez nauczycieli i uczniów z posiadanej bazy.
- Księgozbiór biblioteki szkolnej spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli.
- Stanowisko komputerowe w każdej klasie oraz dostęp do internetu.
- W szkole funkcjonuje ośrodek multimedialny.
- Komputer jest narzędziem codziennej pracy ucznia i nauczyciela.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|