Niedziela,  17 lutego 2019 r.imieniny:  Donata, Gizeli, Łukasza
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Rodo
    BIP
Strona główna » Inne informacje dla rodziców
» Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły
» Oferta ubezpieczenia dziecka w SP 8
» Regulamin z korzystania darmowych podręczników
» Informacje dotyczące realizacji Programu 500 +
» Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły
» Konsultacje z nauczycielami
» Postępowanie w przypadku zauważenia wszawicy lub owsicy
» Jak odciążyć plecaki uczniowskie
» Pielęgniarka szkolna


Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły

 

1.      Uczniowie mają prawo wnosić na teren szkoły wyłączone telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. Prawo obowiązuje od 01.09.2017
2.      Podczas pobytu w szkole obowiązuje prawo zakazujące używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
3.       Dopuszczalne jest korzystanie z telefonów komórkowych po wyjściu ze szkoły. Za zgodą nauczyciela jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, stan zdrowia, podawanie leków).
4.      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika/opiekuna wycieczki i rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
5.      Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
6.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego przynoszonego przez uczniów.
7.      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć edukacyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu w sekretariacie szkoły- aparat zastaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany w zeszycie uwag.
8.      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (pkt 9 i 10)
9.      W przypadku, gdy sytuacja się powtórzy, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły o czym są poinformowani rodzice/opiekunowie ucznia.
10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień aż do oceny nagannej.
Rada Pedagogiczna


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-08 19:52:15  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|