Wtorek,  11 grudnia 2018 r.imieniny:  Biny, Damazego, Waldemara
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Inne informacje dla rodziców
» Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły
» Oferta ubezpieczenia dziecka w SP 8
» Regulamin z korzystania darmowych podręczników
» Informacje dotyczące realizacji Programu 500 +
» Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły
» Konsultacje z nauczycielami
» Postępowanie w przypadku zauważenia wszawicy lub owsicy
» Jak odciążyć plecaki uczniowskie
» Pielęgniarka szkolna


Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze informuje, że w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 od 8 lutego 2016 obowiązują następujące zasady przebywania Dorosłych na terenie szkoły:
 
1.      Wejście na teren budynku szkoły zostanie ograniczone do parteru - Strefa Rodzica.
 
2.      Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie w tym czasie pracownik wyznaczony przez Dyrektora. Rodzice i osoby obce mogą wchodzić na teren szkoły po wpisie do ZESZYTU WEJŚĆ. Osoby te mogą być proszone o podanie celu wizyty.   Nauczyciel świetlicy może prosić o okazanie dokumentu, potwierdzającego tożsamość odbierającego. Sytuacje sporne przekazywane są do sekretariatu. Pracownicy noszą identyfikatory.
 
3.      Przed rozpoczęciem zajęć Rodzic/prawny opiekun zostawia dziecko na parterze szkoły (dziecko samodzielnie rozbiera się w szatni i udaje się na zajęcia lekcyjne lub do świetlicy szkolnej) lub, po wpisaniu się do zeszytu wejść, osobiście odprowadza dziecko do świetlicy.
 
4.      Po zakończeniu zajęć Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko na parterze budynku szkolnego. Na parterze przy portierni znajduje się  ZESZYT ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY, w którym odbierający dokonuje wpisu. Rodzic wywołuje dziecko ze świetlicy za pomocą telefonu przy portierni, w świetlicach są monitory, na których nauczyciel widzi i identyfikuje rodzica, bądź   opiekuna. Rodzic może odebrać dziecko z sali świetlicy osobiście, po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu wejść.
 
5.       Uczniowie po skończonych zajęciach, zgodnie z ustaleniami rodziców, udają się do świetlicy szkolnej lub po ubraniu się schodzą na parter szkoły (powrót do domu samodzielny po wyrażeniu zgody rodzica na piśmie, albo pod opieką rodziców/prawnych opiekunów). Nauczyciel uczący ostatnią lekcję w klasach I- III wysyła dzieci do świetlicy, a pozostaje z dziećmi ubierającymi się i sprowadza je na parter. Dzieci na terenie szkoły przebywają pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły.
 
6.      Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły, a w szczególności:
·        zaglądać do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć,
·        wchodzić do sal lekcyjnych kiedy odbywają się w nich lekcje,
·        wywoływać nauczycieli na rozmowę podczas trwania lekcji i innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 10:57:51  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|