REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Przejdź do treści

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGOREGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  IM. JANA BRZECHWY
 
W ZIELONEJ GÓRZE
 
 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
 
1.      Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze (dalej: „szkoła“ lub „administrator”), miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły instalacji i zapisu rejestracji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 
2.      Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 
3.      Podstawą funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole jest art.108a w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.).
 
4.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, reprezentowana przez Dyrektora.
 
 
§ 2 Zasady funkcjonowania systemu monitoringu
 
 
   
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2.  
 3. Okres przechowywania danych wynosi do      trzech dni, a następnie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez      nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 4.  
 5. W uzasadnionych przypadkach, w      szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie      związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania      danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia      postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez      monitoring wizyjny.
 6.  
 7. System      monitoringu wizyjnego składa się:
 
a)     dwóch kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i ośmiu na zewnątrz o rozdzielczości nie pozwalającej na identyfikację twarzy;
 
b)     urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym i monitora pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonego na portierni szkoły.
 
   
 1. Obraz zarejestrowany w systemie      monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.
 2.  
 3. Monitoring wizyjny nie jest połączony      z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku      pozwalających na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i      zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer      systemu monitoringu.
 4.  
 5. Mogą występować nieznaczne różnice      między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z      monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym      źródłem czasu.
 6.  
 7. Urządzenie      rejestrujące jest zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków      technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających      utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także      uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 8.  
 9. Pomieszczenie,      w którym znajduje się  urządzenie      rejestrujące jest odpowiednio zabezpieczone.
 10.  
 11. Urządzenie      rejestrujące jest zabezpieczone przed pożarem i zalaniem.
 12.  
 13. Elementy monitoringu wizyjnego w      miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane,      wymieniane, rozszerzane.
 
§ 3 Obszar monitorowany
 
 
   
 1. Infrastruktura      placówki, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
 
a)     wejście główne do szkoły,
 
b)     plac przed wejściem głównym,
 
c)      boisko szkolne,
 
d)     plac zabaw,
 
e)     korytarz szkolny na parterze, korytarz w łączniku do sali gimnastycznej,
 
f)       parking przed szkołą i parking za szkołą,
 
g)     powierzchnia dachu na łączniku do sali gimnastycznej.
 
   
 1. Miejsca      objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami      informacyjnymi, których przykładowe wzory stanowią załącznik nr 1 do      Regulaminu.
 
3.      Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku umieszcza się informację zawierającą obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO*. Przykładowy wzór tabliczki zawierającej obowiązek informacyjny wskazano w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 
4.      Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany również za pośrednictwem strony internetowej placówki www.sp8.zgora.pl
 
             § 2 Zasady kontroli dostępu do monitoringu wizyjnego
 
 
1.      Osobą odpowiedzialną za zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego oraz jego prawidłowe funkcjonowanie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
 
2.      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze udziela i odbiera uprawnienia dostępu do monitoringu wizyjnego, a także zmienia ich zakres.
 
3.      Dostęp do urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego, w tym wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego oraz danych osobowych w nim zarejestrowanych mają wyłącznie pracownicy szkoły, posiadający imienne upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze. Szkoła prowadzi rejestr osób upoważnionych do dostępu do monitoringu wizyjnego i wglądu do nagrań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 
4.      Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 
5.      Decyzję o serwisowaniu i konserwacji monitoringu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
 
6.      Osobami odpowiedzialnymi serwisowanie i konserwację systemu monitoringu wizyjnego są pracownicy szkoły, posiadający imienne upoważnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
 
7.      Pracownicy, którzy uzyskują upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 6, odbywają szkolenie w zakresie zasad funkcjonowania systemu monitoringu.
 
 
 
 
§ 3 Zlecanie obsługi systemu monitoringu wizyjnego podmiotom zewnętrznym
 
 
1.      Dopuszczalne jest, aby obsługa systemu monitoringu wizyjnego (dostęp, serwisowanie i konserwacja) została zlecona podmiotowi zewnętrznemu. Decyzję o zleceniu obsługi podmiotowi zewnętrznemu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze.
 
2.      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze lub upoważniony przez niego pracownik, nadzoruje sposób obsługi systemu monitoringu wizyjnego przez podmiot zewnętrzny, o którym mowa w ust. 1.
 
3.      W przypadku, gdy obsługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje przetwarzanie danych osobowych w imieniu szkoły, zawierana jest umowa powierzenia danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 RODO*.
 
§ 4 Udostępnianie nagrań z monitoringu wizyjnego
 
   
 1. Udostępnienie      danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego osobom i podmiotom      zewnętrznym możliwe jest wyłącznie na ich pisemny wniosek.
 
2.      Zapis monitoringu udostępnia się wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej lub ustaleniu podmiotu, który występuje o udostępnienie danych.
 
3.      Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom, prokuraturze.
 
4.      W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, administrator zabezpiecza nagranie bądź jego fragment, a termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie ich standardowego okresu przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do dwóch dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw na terenie posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.
 
5.      O udostępnienie nagrania może zwrócić się także osoba, której dane dotyczą (t.j. osoba zarejestrowana przez system monitoringu), na podstawie prawa dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO*. Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie nagrania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku dzieci uprawnienie to realizują przedstawiciele ustawowi (rodzice/opiekunowie prawni). Przed udostępnieniem nagrania administrator weryfikuje czy osoba wnioskująca (lub dziecko w imieniu którego wnioskuje przedstawiciel ustawowy) faktycznie się na nim znajduje. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Wizerunki osób innych niż wnioskujący, utrwalonych na udostępnianym nagraniu, mogą podlegać anonimizacji.
 
   
 1. Osoba      upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres,      którego dotyczy wniosek osoby      zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
 
a)     numer porządkowy kopii,
 
b)     okres, którego dotyczy nagranie,
 
c)      źródło danych, np. kamera lewa przed wejściem do budynku szkoły,
 
d)     data wykonania kopii,
 
e)     dane osoby, która sporządziła kopię.
 
 
7.      Kopia przechowywana jest przez administratora w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 
8.      Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego (wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu). Rejestr zawiera następujące informacje:
 
a)     numer porządkowy kopii,
 
b)     okres, którego dotyczy nagranie,
 
c)      źródło danych, np.: kamera numer...,
 
d)     data wykonania kopii,
 
e)     dane osoby, która sporządziła kopię,
 
f)       informację o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii,
 
g)     czytelny podpis osoby, która sporządziła kopię.
 
9.      Okoliczność przekazania kopii nagrania osobie wnioskującej potwierdzane jest za pomocą Protokołu  przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 Regulaminu.
 
   
 1. Okoliczność      udostępnienia danych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego podlega      zaewidencjonowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu      wizyjnego (wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu). Rejestr zawiera      następujące informacje:
 
a)     data i czas nagrania, które jest udostępniane,
 
b)     lokalizacja kamery z której udostępniono nagranie,
 
c)      imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, któremu udostępniono nagranie,
 
d)     data wniosku osoby lub podmiotu, której udostępniono nagranie,
 
e)     data udostępnienia przez szkołę,
 
f)       czytelny podpis osoby, która udostępniła nagranie.
 
 
§ 5  Postanowienia końcowe
 
 
1.      Zapoznanie się przez pracowników z niniejszym dokumentem spełnia wymogi poinformowania ich o stosowaniu systemu monitoringu, o którym mowa w art. 108 a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.).
 
2.      Pracownik ds. kadr zaznajamia z treścią regulaminu każdego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy.
 
3.      Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem sprawdzenia stanu bezpieczeństwa.
 
 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/ 38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 
 
 
Załącznik nr 1: Przykładowe wzory tabliczek informacyjnych
 
         
  
                                    
  
  
  
  
  
1.    Administratorem danych   osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze,   reprezentowana przez Dyrektora, ul. Kąpielowa 7,
  65-385 Zielona Góra, tel. (68) 324 89 14,    e-mail: sp8zg@wp.pl
  
2.    Przetwarzanie danych za   pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa   uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.
  
3.    Monitoring jest   prowadzony na podstawie art. 108a w związku
  z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz   art. 6 ust.1 lit. e  RODO.
  
4.    Monitoring obejmuje   ………………………..
  
5.    Zapis monitoringu   przetrzymywany jest przez okres trzech    dni.
  
6.    Osoba zarejestrowana   przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych.
  
7. Pełna treść klauzuli   informacyjnej znajduje się na drzwiach wiatrołapu oraz na stronie   internetowej www.sp8.zgora.pl
  
       
         
  
                                       
  
1.    Administratorem danych   osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze,   reprezentowana przez Dyrektora, ul. Kąpielowa 7,
  65-385 Zielona Góra, tel. (68) 324 89 14,    e-mail: sp8zg@wp.pl
  
2.    Przetwarzanie danych za   pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa   uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.
  
3.    Monitoring jest   prowadzony na podstawie art. 108a w związku
  z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz   art. 6 ust.1 lit. e  RODO.
  
4.    Monitoring obejmuje   …………………….
  
5.    Zapis monitoringu   przetrzymywany jest przez okres trzech dni.
  
6.    Osoba zarejestrowana   przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych.
  
7. Pełna treść klauzuli   informacyjnej znajduje się na drzwiach wiatrołapu oraz na stronie   internetowej www.sp8.zgora.pl
  
       
 
Załącznik nr 2: Przykładowy wzór tabliczki zawierającej obowiązek informacyjny
 


        
        
        
        


Załącznik nr 4: Wzór wniosku o udostępnienie danych z monitoringu
 
 
 
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                                                                                                                         Zielona Góra, dnia ……………………..
 
(w przypadku dzieci - rodzica/prawnego opiekuna)                                            
 
 
………………………………………………
 Ul.Kąpielowa 7
        68-385 Zielona Góra
TEL. 68-324-89-14
FAX. 68-324-89-16
sp8zg@wp.pl
                     https://www.sp8.zgora.pl

Wykonanie i administracja strony:
Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
Wróć do spisu treści