ZDALNE NAUCZANIE - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Przejdź do treści

ZDALNE NAUCZANIE


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PROGRAMU TEAMS

1. Po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego w panelu uczeń po lewej stronie ekranu znajdują się zakładki, przedostatnia z nich dostęp Office 365- klikamy w nią i pojawia się login dziecka i hasło pierwszego logowania.
Najlepiej skopiować hasło, aby uniknąć błędu.

2. Wchodzą Państwo na stronę www.office.com i pojawia się po lewej stronie ekranu pomarańczowy kafelek - zaloguj- po kliknięciu należy wpisać login i skopiowane hasło pierwszego logowania, później system poprosi o zmianę hasła na własne.

3. Nastąpi zalogowanie i pojawią się dostępne aplikacje w ramach pakietu Office 365, jedną z nich jest Teams, po kliknięciu w ikonę nastąpi przejście do aplikacji i powinna być widoczna klasa do której należy dziecko i poszczególne kanały.

Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 4-8 w dniach 25.11.2021  - 03.12.2021r.
 1. W celu zalogowania się do programu Teams należy skorzystać z instrukcji znajdującej się w zakładce ZDALNE NAUCZANIE na stronie szkoły (INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PROGRAMU TEAMS)
 2. Zajęcia online będą przeprowadzane zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.                                                                     
 3. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, lekcja trwa 45 minut, w tym 30 minut efektywnej pracy z nauczycielem i 15 minut samodzielnej pracy ucznia, po której następuje przerwa śródlekcyjna.
 • Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów technicznych / problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać niemożliwe)
 • W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem należy zgłosić tę sytuację nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez dziennik elektroniczny.
 • Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
 • Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
 • Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
 • Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
 • Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów w klasie.
 • Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
 • Uczeń nie jest odpytywany z ostatnich lekcji na ocenę. Po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem, zalicza formy sprawdzianów, na których był nieobecny.
 • W przypadku zblokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania istnieje możliwość
  wygenerowania nowego hasła przez administratora programu.
  W tym celu należy poinformować Pana Piotra Rudka przez dziennik elektroniczny.
 •         

  Oto efekty pracy Naszych  Uczniów  kl. 4-8 w czasie zdalnego nauczania. Starannie prowadzone zeszyty i piękne prace wykonane z różnych przedmiotów.


  KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 19 marca 2021 r.

  Szanowni Państwo!

  1. W terminie od 22.03.2021 do 09.04.2021 klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne .

  Klasy 4 – 8 kontynuują edukację zdalną. Pracują zgodnie z planem lekcji.

  2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów , których opiekunowie pracują w służbie zdrowia, służbach mundurowych. Praca świetlicy w godzinach od 7.00 do 16.00. Przerwa świąteczna od 01.04.2021 do 06.04.2021 - świetlica nieczynna.

  3. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się w szkole.

  4. Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym. We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub z sekretariatem szkoły. Dyżurować także będą pedagodzy szkolni: pedagog_sp8@wp.pl

  5. Na stronie Miasta Zielona Góra są podawane bieżące informacje dotyczące koronawirusa

  6. Konsultacje klas 8 do 09.04.2021 będą odbywały się zdalnie wg planu

  Pozdrawiam serdeczne życząc Radosnych Świąt Wielkanocnych i sił do dalszej pracy zdalnej


  Z poważaniem Iwaniec Elżbieta  Komunikat dyrektora szkoły w sprawie organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze
  od dnia 30 listopada 2020 r.

   
  KLASY I-III
   
  1.      Za organizację nauczania zdalnego odpowiada wychowawca klasy, który ustala z rodzicami optymalną formę nauki zdalnej, biorąc pod uwagę    
          dostępność do komputera, organizację domowej przestrzeni, poziom umiejętności dzieci w obsłudze platformy Teams.
   
  2.      Ogólne zasady nauki zdalnej na platformie Microsoft Teams:
   
    a)  nauczyciel pracuje na platformie Teams - zgodnie z planem obowiązującym w czasie zdalnego nauczania (wpisanym w kalendarzu na platformie Teams),
   
  b) nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod pracy, np. praca online, praca z podręcznikiem, praca z ćwiczeniami, itp.,
   
  c) nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie obecności podczas lekcji online lub logowania do dziennika elektronicznego, pobierania
     materiałów i odsyłania prac domowych,
   
  d)  nauczyciele języków obcych, religii i etyki prowadzą lekcje online na platformie Teams zgodnie z planem lekcji obowiązującym w czasie nauczania zdalnego (wpisanym         w kalendarzu na platformie Teams).
   
  3. Zajęcia pozalekcyjne (koła, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) zostają zawieszone do odwołania.

   
  KLASY IV – VIII
   
  1.      Wszystkie lekcje są realizowane w formie online za pomocą platformy Teams.
   
  2.      Nauczyciele łączą się z uczniami online na platformie Teams w czasie rzeczywistym - według obowiązującego rozkładu zajęć.
   
  3.      Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wpisania lekcji w kalendarzu danej klasy na platformie Teams oraz punktualnego rozpoczynania oraz    
           kończenia zajęć.
  4.      Lekcja trwa 45 minut, w tym 30 minut efektywnej pracy z nauczycielem i 15 minut samodzielnej pracy ucznia (z podręcznikiem, lekturą,             
          ćwiczeniami itd.) Po lekcji następuje przerwa śródlekcyjna.
   
  5.      Nauczyciel jest zobowiązany tak zaplanować zajęcia, aby uwzględnić możliwości psychofizyczne dzieci.
   
  6.      Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia.  
   
  7.      W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem, należy zgłosić to nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez platformę                           Teams lub dziennik elektroniczny Vulcan.
   
  8.      Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem. Obecność sprawdzana jest na początku lekcji przez odczytanie listy jak na lekcji              
           stacjonarnej. Jeśli uczeń nie ma mikrofonu, to zgłasza obecność odzywając się w miejscu czatu trwającego spotkania. Uczeń ma też obowiązek napisać na czacie, jeśli          dotarł na lekcję spóźniony. Jeśli z powodów problemów technicznych opuścił spotkanie, to również o zaistniałych
           problemach informuje bezzwłocznie po powrocie do trwającego spotkania.
   
  9.      Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
   
  10.   Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
   
  11.   Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w lekcji.
   
  12.   Uczeń, który zalogował się na platformie Teams, ale nie uczestniczy aktywnie w lekcji: nie odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela (nie
          włącza mikrofonu lub nie odpowiada na czacie w przypadku braku mikrofonu) otrzymuje nieobecność na lekcji.
   
  13.   Nieobecności w czasie nauki zdalnej są usprawiedliwiane przez wychowawcę na ogólnych zasadach.
   
  14.   Rodzic systematycznie monitoruje osiągnięcia dziecka i ma obowiązek logować się do  dziennika Vulcan przynajmniej raz w tygodniu.
   
  15.   Ocenianie w zdalnym nauczaniu jest zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zawartymi w Statucie Szkoły.
   
  16.   Nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacji, terapii będą realizowane według dotychczasowego harmonogramu poprzez kontakt z nauczycielem
         online na platformie Teams lub będą odbywać się stacjonarnie.
   
  17.   Zindywidualizowane ścieżki kształcenia w nauczaniu zdalnym są zawieszone. Uczniowie biorą udział w zajęciach z całą klasą, a nauczyciel
         przedmiotu jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem zgodnie zaleceniami opinii PPP.
   
  18.   Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych są realizowane online poprzez platformę Teams.
   
  19.   Pozostałe zajęcia pozalekcyjne (koła, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) zostają zawieszone do odwołania.
   
  20.   W czasie zdalnego nauczania nie ma możliwości organizowania konsultacji indywidualnych dla uczniów na terenie szkoły. Wszystko odbywa się
         online poprzez platformę Teams.

   
  ŚWIETLICA SZKOLNA
   
  1.      Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci rodziców:
   
  a)       zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
   
  b)     realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
   
  2.       Opieka zapewniona jest w godzinach 6:45-16:30.
   
  3.      W trakcie przebywania w świetlicy uczniowie są objęci zajęciami opiekuńczowychowawczymi oraz biorą udział w nauczaniu zdalnym,
          realizowanym dla danego oddziału przez wychowawcę klasy oraz nauczycieli uczących w oddziale.
   
   
  BIBLIOTEKA
   
  1.      Nauczyciel bibliotekarz wykonuje swoje obowiązki online i na terenie szkoły.
   
  2.      Wypożyczanie książek realizowane jest w godzinach od 12:00 do 17:00 we wtorki i czwartki.
   
  POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
   
  1.      Zespół P PP realizuje swoje zajęcia z uczniami on line, jest także do dyspozycji uczniów oraz rodziców w ustalonych godzinach.
   
  2.      Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w szkole.
   
  3.      Uczniowie nie mający warunków  do nauki zdalnej w domu odbywają zajęcia w szkole pod nadzorem  nauczycieli


  Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 4-8 w dniach 03.11.2020- 08.11.2020r.
  1. W celu zalogowania się do programu Teams należy skorzystać z instrukcji znajdującej się w zakładce ZDALNE NAUCZANIE na stronie szkoły (INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PROGRAMU TEAMS)
  2. Zajęcia online będą przeprowadzane zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.
  3. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, lekcja trwa 45 minut, w tym 30 minut efektywnej pracy z nauczycielem i 15 minut samodzielnej pracy ucznia, po której następuje przerwa śródlekcyjna.
  4. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów technicznych / problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać niemożliwe)
  5. W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem należy zgłosić tę sytuację nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez dziennik elektroniczny.
  6. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, jestem obecny/ obecna”.
  7. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
  8. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
  9. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
  10. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów w klasie.
  11. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
  12. Uczeń nie jest odpytywany z ostatnich lekcji na ocenę. Po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem, zalicza formy sprawdzianów, na których był nieobecny.
  13. W przypadku zblokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania istnieje możliwość
   wygenerowania nowego hasła przez administratora programu.
   W tym celu należy poinformować Pana Piotra Rudka przez dziennik elektroniczny.  Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 24.03.2020 r.
  Organizacja pracy SP 8 w czasie zawieszenia zajęć w szkole.
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze ustala sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
  I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauczanie w SP8 realizowane będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto termin zakończenia zdalnego nauczania zależy od decyzji Ministra Edukacji Narodowej.
  Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania
  Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  1.     Sposoby przekazania materiałów uczniom.
  Materiały w ramach zdalnego nauczania nauczyciel przygotowuje, biorąc pod uwagę realizację podstawy programowej, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowana w poszczególnych oddziałach oraz specyficzne trudności w uczeniu poszczególnych uczniów. Realizując podstawę programową, należy zwrócić uwagę na zapis z rozporządzenia, który dotyczy przemiennego łączenia kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez użycia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Materiały przekazywane są przez nauczycieli w dniu, w którym mają lekcje w danej klasie z zaznaczeniem daty odesłania informacji zwrotnej. Materiał wysyłany jest zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas. Biorąc pod uwagę różne możliwości percepcyjne /sprzętowe /praktyczne/umysłowe i emocjonalne uczniów, nauczyciele koncentrują się na realizacji podstawy programowej. Ograniczają formy sprawdzania wiedzy do minimum, pamiętając o tym, że nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci.
  Nauczyciel przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma w planie lekcji, przyjmując, że uczeń pracuje nad jedną lekcją 30 minut, ponieważ logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę. Organizując zajęcia zdalne nauczyciel przestrzega następujących zasad:
  · równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach,
  · uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów,
  · proponuje kształcenie zróżnicowane, tzn. z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np. korzystanie z podręczników, źródeł drukowanych, wykonywania zadań w zeszycie itd.)
  · bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki przedmiotów
  · bierze pod uwagę wyjątkowość sytuacji zdalnego nauczania i ograniczeń z tego wynikających, redukując treści nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych
  · jeżeli istnieje taka konieczność, dokonuje modyfikacji przyjętego programu nauczania, powiadamiając o tym dyrektora szkoły
  · przygotowując lekcje, wykorzystuje polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy edukacyjne wydawnictw wybranych podręczników i inne przydatne w wprowadzaniu nowego materiału z podstawy programowej (z wyłączeniem platform płatnych).
  2.     Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnego nauczania
  W przypadku edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przekazuje materiały codziennie dzieląc materiał na poszczególne edukacje i stosując ich przemienność. Zaleca się, aby zadania i instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
  3.     Sposoby komunikowania się z uczniami i rodzicami.
  Podstawowa forma komunikowania się to dziennik elektroniczny lub poczta e-mail. Inne dopuszczalne formy to: Messenger, sms, telefon (tylko w przypadkach, gdy nauczyciel lub rodzice uczniów na to wyrażają zgodę). Dopuszcza się korzystanie z bezpłatnych blogów, Platform, portali społecznościowych.
  Komunikacja z rodzicami uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.
  4.     Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów .
  ·       Nauczyciele stosują ocenianie bieżące, ilość ocen jest adekwatna do ilości tygodniowej realizacji danego przedmiotu, oceny wystawiane są na podstawie wykonanych i przesłanych zadań w formie ustalonej przez nauczyciela (np. zdjęć prac, testów online i odpowiedzi do zadań).
  ·       Uczeń może otrzymać ocenę za dodatkowe zadanie, które zaproponuje nauczyciel.
  ·       Przy wystawianiu ocen, zachowana jest rytmiczność oceniania.
  ·       Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy unikać obszernych sprawdzianów i prac klasowych (wagi 3), wybierać formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału.
  ·       Nauczyciel ustala i przekazuje zadania do wykonania i podaje termin (najczęściej tygodniowy). W przypadku realizacji projektu – nauczyciel określa termin dłuższy. Uczniowie powinni w miarę możliwości odesłać zadanie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeśli z jakiś powodów nie mogą tego zrobić, rodzic lub uczeń powinien powiadomić nauczyciela, jaka jest przyczyna braku zadania i/lub kiedy zostanie wykonane.
  ·       Jeśli uczeń nie odsyła zadań i nie ma kontaktu z rodzicem ucznia (niewiadoma jest przyczyna braku pracy zdalnej) w rubryce „ocena” w dzienniku elektronicznym nauczyciel wpisuje „BZ” (brak zadania)
  5.     W razie niemożności skontaktowania się z uczniem/ rodzicem nauczyciele powiadamiają wychowawcę. Wychowawca ustala jaka jest przyczyna braku kontaktu z uczniem i informuje Dyrektora szkoły i pedagoga o przyczynach braku możliwości pracy zdalnej. W tej sytuacji nauczyciel ustala: formę prowadzenia indywidualnych lub grupowych konsultacji (szczególnie, gdy uczeń/ uczniowie ma/mają kłopoty z samodzielnym wykonaniem zadań), biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe ucznia/uczniów.
  ·       Nauczyciel umożliwia uczniom poprawę oceny w formie dostosowanej do nauki online.
  6.     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji z egzaminowanym, po ustaleniu, że po stronie przystępującego istnieje taka możliwość techniczna. W przypadku przeszkód dyrekcja szkoły podejmie działania, aby taki egzamin mógł się odbyć.
  7.     Specjaliści - pomoc psychologiczno- pedagogiczna
  ·       Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, specjalistyczne (z pedagogiem, socjoterapeutą) – realizowane są według planów pracy przygotowanych na początku roku szkolnego dla poszczególnych uczniów. Materiały udostępniane są według powyższych zasad (jak nauczyciel przedmiotu). W przypadku prowadzenia dziennika papierowego praca dokumentowana jest w pliku Word, który po powrocie do szkoły zostanie wydrukowany i wklejony do dziennika. Specjaliści posiadający e-dziennik dokumentują swoją pracę, na bieżąco każdego dnia. Przy każdym temacie dopisuje po myślniku „zdalne nauczanie”.
  ·       Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz udziela porad rodzicom i nauczycielom.
  8.     Nauczyciele wychowania fizycznego kontaktują się z uczniami klas (przez dziennik lub inny ustalony sposób) w dniach, w których mają zajęcia w planie i polecają wykonanie 30 minutowych treningów, ćwiczeń – wskazując, z których przygotowanych materiałów powinni skorzystać. Temat zajęć wpisują do dziennika.
  9.     Sposoby monitorowania obecności uczniów
  ·       Od 25 marca 2020 r. w dzienniku elektronicznym wychowawcy wpisują obowiązujący przed wprowadzeniem zdalnego nauczania plan lekcji.
  ·       Obecność monitorują wychowawcy klasy – jeśli rodzic nie prześle wychowawcy informacji o czasowej niedyspozycji dziecka (choroba) i niemożności wykonywania zadań w ramach zdalnego nauczania – dziecko uznawane jest za obecne w danym dniu.
  ·       Nauczyciel wychowawca, w ramach godziny do dyspozycji, kontaktuje się ze swoja klasą, sprawdzając, czy uczniowie mają problemy z nauką zdalną, potrzebują indywidualnej pomocy. Przesyłają do uczniów, rodziców informacje, komunikaty zgłaszane przez innych nauczycieli lub dyrektora szkoły. Organizują też pomoc w sytuacjach szczególnych.
  10. Sposoby dokumentowania realizacji podstawy programowej
  ·       Sposobem dokumentacji realizacji podstawy programowej jest wpisanie tematu lekcji zgodnie z planem wynikowym oraz wiadomości z materiałami wysyłanymi do uczniów. Wiadomości wysłane i odebrane przechowywane są w archiwum nauczyciela na dzienniku elektronicznym, bądź poczcie e-mail. Nauczyciele przedmiotów zdają także tygodniowy raport z realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez Dyrektora szkoły.
  11. Konsultacje
  ·       Każdy nauczyciel, specjalista, wychowawca świetlicy jest dostępny w ramach konsultacji dla rodziców i uczniów w godzinach swojej pracy według tygodniowego rozkładu zajęć. Przez dostępność rozumie się zalogowanie się do dziennika elektronicznego w godzinach swojej pracy oraz udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania, wspieranie i wykonywanie innych zadań.
  12. Godziny z wychowawcą
  ·       Lekcja wychowawcza w okresie kształcenia na odległość obejmować będzie kontakt Wychowawcy z Uczniami i Rodzicami, w godzinie wynikającej z planu lekcji. Jako temat lekcji wychowawczej wpisujemy: „Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów związanych z kształceniem na odległość”.
  13. Wychowawcy świetlicy
  Wychowawcy świetlicy pracują zgodnie z planem pracy świetlicy, realizując roczny plan pracy. Opracowują formy zabaw i zajęć zgodny z wiekiem rozwojowym uczniów i miesięczną tematyką. Wysyłają przygotowane materiały (linki do gier i zabaw, piosenek, filmików; propozycje prac plastycznych, zabaw sportowych, muzycznych i logicznych ), które są opublikowane na stronie Aktywna Świetlica oraz stronie świetlicy na Facebook. Pracę dokumentują w dzienniku elektronicznym każdego dnia wpisując tematy zgodnie z planem miesięcznym, przy każdym temacie dopisuje po myślniku „zdalne nauczanie”.
  14. Bibliotekarz
  Bibliotekarz pracuje zgodnie z planem pracy biblioteki. Udostępnia linki i materiały dla uczniów za pomocą strony szkoły i bezpośrednich wiadomości do rodziców i uczniów. Wykonuje również pracę zleconą przez dyrektora szkoły. Pracę dokumentuje w dzienniku elektronicznym każdego dnia, przy każdym temacie dopisuje po myślniku „zdalne nauczanie”.
  15. Zajęcia indywidualnego nauczania i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, wspomaganie
  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Nauczyciele uczący uczniów w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz nauczyciele wspierający zobowiązani są do konsultowania się z nauczycielem przedmiotu, realizują zadania zdalnie na tych samych zasadach co nauczyciel przedmiotu. Zajęcia z cudzoziemcami są odwołane.
  13 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
  Pozostały czas do 40 godzin tygodniowo przeznaczony zostaje na doskonalenie zawodowe nauczyciela. Potwierdzenia szkoleń dostarczane są do dyrektora zespołu w pierwszym tygodniu po powrocie do pracy.
  14. Kadra kierownicza
  Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektorów realizują zakres swoich obowiązków wynikający z powierzonej im funkcji oraz realizują godziny dydaktyczne (zapis obowiązujący nauczyciela przedmiotu).
  15. Postanowienia końcowe
  W przypadku, gdy nauczyciel nie jest w stanie pracować zdalnie w godzinach swojej pracy w miejscu zamieszkania dyrektor może wskazać jako miejsce pracy Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Brzechwy, Zielona Góra.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.03.2020 r.
                                                                                                                    Elżbieta Iwaniec dyrektor SP8
  Ul.Kąpielowa 7
          68-385 Zielona Góra
  TEL. 68-324-89-14
  FAX. 68-324-89-16
  sp8zg@wp.pl
                       https://www.sp8.zgora.pl

  Wykonanie i administracja strony:
  Powered by tomaszjawornicki@wp.pl
  Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 8
  Wróć do spisu treści